fbpx

Regulaminy

Pobierz plik PDF


 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem Konkursu „Time Out konkurs na Instagramie” (zwanym dalej “Konkursem”), jest firma Slavica sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu ul. Stargardzka 1, 54-156 Wrocław, NIP: 8943124582 (zwany dalej „Organizatorem”).

2. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki Konkursu.

3. Konkurs jest organizowany na terenie Rzeczypospolitej Polskiej dla wszystkich użytkowników, którzy są fanami lub obserwują profil timeout_hair znajdujący się pod adresem: https://www.instagram.com/timeout_hair/ (zwanym dalej “Fanpage”).

4. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu artykułu 921 Kodeksu Cywilnego.

5. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu, tj. udzielaniem informacji na temat Konkursu oraz rozpatrywaniem reklamacji sprawują pracownicy Organizatora.

6. Zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie przyjmowane są od dnia 8.10.2021 od chwili zamieszczenia postu konkursowego na oficjalnym profilu marki Slavica na Instagramie (dalej “Post Konkursowy”), do 22.10.2021, do godziny 23:59:59.

 2. WARUNKI UCZESTNICTWA

1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne, konsumenci w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, stale zamieszkujące w Polsce, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, będące użytkownikami i posiadający aktywne konto w serwisie Instagram; które zaakceptowały niniejszy Regulamin (dalej: „Uczestnik”).

2. Uczestnictwo w konkursie jest nieodpłatne i dobrowolne.

3. Uczestnik oświadcza, że:

a. jest osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych;

b. zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu;

c. wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał się z treścią dotyczącą procedury odbioru nagrody i ją w pełni akceptuje;

d. zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu, w tym również regulaminu serwisu Instagram;

e. wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie;

f. jest zarejestrowanym Użytkownikiem portalu społecznościowego Instagram;

3. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy i współpracownicy Organizatora oraz członkowie najbliższej rodziny tych pracowników. Pod pojęciem pracowników rozumie się osoby zatrudnione przez Organizatora bez względu na podstawę prawną (w tym w ramach stosunku pracy lub pozostające w stosunku cywilnoprawnym). Przez “członków najbliższej rodziny” rozumie się wstępnych, zstępnych, małżonków oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

3. NAGRODA

1. W Konkursie przewidziano trzy nagrody – dla osób wyłonionych w sposób wskazany w §6.

2. Nagrodami (dalej: „Nagroda”) w Konkursie jest zestaw kosmetyków marki Time Out.

3. Informacja o Nagrodzie będzie zawarta w treści ogłoszenia o Konkursie opublikowanego na portalu Instagram, https://www.instagram.com/timeout_hair/

4. Laureatowi nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na gotówkę, ani nagrodę innego rodzaju.

5. Zwycięzca może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.

4. MIEJSCE, CZAS I ZASADY KONKURSU

1. Konkurs jest dostępny w formie ogłoszenia konkursowego (dalej: „Post Konkursowy“) na portalu społecznościowym Instagram na profilu Organizatora pod adresem  https://www.instagram.com/timeout_hair/

2. Aby wziąć udział w Konkursie należy śledzić oficjalne konto marki Time Out na Instagramie i postępować zgodnie ze wskazówkami zawartymi w Poście Konkursowym, opublikowanym na profilu marki na IG @timeout_hair z dnia 8.10.2021: w dniach 8 - 22 października 2021 należy zamieścić na swoim profilu zdjęcie będące wspomnieniem z wakacyjnej podróży, podczas której towarzyszył uczestnikowi suchy szampon, oznaczyć profil @timeout_hair i w komentarzu pod postem konkursowym zamieścić odpowiedź na treść: Jakie było najciekawsze lub najpiękniejsze miejsce w jakie zabrałyście ze sobą suchy szampon Time Out w te wakacje oraz zdradź za co lubisz stosować suche szampony w czasie podróży.

3. Zadanie konkursowe należy wykonać w terminie od 8.10.2021 do 22.10.2021 do godz. 23:59:59.

4. Jury w składzie: Agnieszka Szeliga, Ewelina Malchar, Joanna Milcuszek (przedstawiciele Organizatora), na podstawie kryterium: spełnienie warunku zawartego w Zasadach Konkursu, spośród Uczestników, którzy zgłosili Pracę Konkursową, wyłonią Laureatów.

5. Lista Laureatów zawierająca nazwy ich profili zostanie zebrana w terminie najpóźniej do 7 dni roboczych od momentu zakończenia przyjmowania zgłoszeń uczestnictwa w Konkursie zgodnie z §1 ust. 5 Regulaminu. Każdy z Laureatów zostanie poinformowany o wygranej w komentarzu pod postem konkursowym.

5. Uczestnik może zgłosić do konkursu nieograniczoną liczbę Prac Konkursowych, jednakże każdy Uczestnik może zdobyć w Konkursie tylko jedną nagrodę.

6. Przed wzięciem udziału w Konkursie, rozumianym jako nawiązanie do zasad, Uczestnik powinien zapoznać się z Regulaminem. Uczestnik powinien wziąć udział w Konkursie tylko w przypadku, w którym akceptuje postanowienia Regulaminu.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia Uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku naruszenia przez Uczestnika postanowień Regulaminu.

5. NAGRODY

1. Nagrodą dla Laureatów Konkursu są 3 zestawy kosmetyków marki Slavica:

Każdy z zestawów I, II i III składa się z następujących produktów:

- 3 suche szampony Time Out mini,

- 1 duży suchy szampon Time Out,

- maska do włosów Time Out.

2. Jury w składzie: Agnieszka Szeliga, Ewelina Malchar, Joanna Milcuszek (przedstawiciele Organizatora), na podstawie kryteriów kreatywności, pomysłowości i oryginalności odpowiedzi na pytanie konkursowe zawarte w Poście Konkursowym, spośród Uczestników, którzy zgłosili Pracę Konkursową, wyłonią trzech Laureatów. Laureatami mogą zostać osoby, które spełnią warunki udziału w Konkursie.

3. Nagrody są wydawane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego.

4. Spośród nadesłanych odpowiedzi Organizator wyłoni 3 zwycięzców.

5. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości prywatnej, wysłanej za pośrednictwem platformy Instagram.

6. Publiczna informacja o wygranej zostanie również umieszczona w osobnym poście na stronie Organizatora  w dniu 27 października 2021 roku.

7. Warunkiem wydania Nagrody jest wysłanie przez laureata za pośrednictwem Platformy Instagram w wiadomości prywatnej do oficjalnego profilu Organizatora na Instagramie https://www.instagram.com/timeout_hair/ @timeout_hair, w treści której należy wpisać prawdziwe i aktualne dane teleadresowe laureata: imię, nazwisko, adres korespondencyjny oraz numer telefonu kontaktowego w celu dostarczenia laureatowi Nagrody.

8. Wiadomość zawierająca powyższe informacje powinna być przesłana przez Laureata w terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyników Konkursu.

9. Przyznane w Konkursie nagrody zostaną wysłane uczestnikom do 7 dni roboczych od dnia otrzymania przez Organizatora informacji, o której mowa w ust. 7.

10. Nagrody zostaną wysłane na koszt Organizatora tylko na terenie Polski, pocztą bądź za pomocą firmy kurierskiej na adres wskazany przez Uczestnika.

11. Przyznane nagrody nie mogą być wymienione na gotówkę, ani na inne rzeczy. Nagrodzonym Uczestnikom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości poszczególnych nagród.

12. Organizator informuje, że na skutek nie podania przez laureata danych, o których mowa w ust. 7 powyżej lub podania przez laureata nieprawdziwych, niepełnych lub nieaktualnych danych teleadresowych, doręczenie Nagrody może okazać się niemożliwe. W takim przypadku, jeżeli Organizator i podmiot wręczający Nagrodę dołożyli należytej staranności w celu wydania Nagrody, Nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.

6. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI ORGANIZATORA

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników Konkursu, w tym za brak możliwości przekazania nagród, z przyczyny leżących po stronie Uczestnika, w szczególności, jeśli ten nie podał prawdziwego adresu do korespondencji lub podane dane są niepełne lub nieaktualne.

2. Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli, ani monitoringu treści umieszczanych przez Uczestników w zakresie rzetelności i prawdziwości, z zastrzeżeniem działań związanych z usunięciem naruszeń Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązujących.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem oraz regulaminem serwisu Instagram, w szczególności uczestników, którzy:

a) zamieszczają treści niezgodne z obowiązującym prawem lub Regulaminem dostępnym na Instagramie (w szczególności zawierające treści obraźliwe, zarówno w warstwie tekstowej, jak i graficznej);

b) podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie z zasadami serwisu Instagram;

c) podejmują działania z wykorzystaniem niezgodnych z zasadami Facebooka kont/profili osób trzecich;

d) ingerują w mechanizm działania Konkursu;

e) tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Instagram.

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz serwisu Instagram.

7. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem Danych osobowych podawanych przez Uczestników Konkursu jest Slavica sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu ul. Stargardzka 1, 54-156 Wrocław.

2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wydania laureatowi Nagrody oraz rozpatrzenia reklamacji.

3. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu, w tym wydania Nagród laureatom oraz rozpatrzenia ewentualnych reklamacji.

4. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez Organizatora tylko przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu i wydania Nagrody.

5. Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz usuwania. Dane są podawane na zasadach dobrowolności, przy czym w zakresie uczestnictwa w Konkursie wymagana jest rejestracja na portalu społecznościowym Instagram.

6. W momencie usunięcia danych Użytkownik traci możliwość Uczestnictwa w Konkursie.

8. REKLAMACJE I ZGŁOSZENIA NARUSZEŃ

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie na adres siedziby Organizatora, jak również pocztą elektroniczną na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagród.

2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.

3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.

4. Reklamacje są rozpatrywane na podstawie postanowień Regulaminu oraz przepisów prawa powszechnie obowiązującego w Polsce. Organizator rozpatrzy reklamację w terminie 30 dni od daty jej otrzymania, chyba, że krótszy termin wynika z bezwzględnie obowiązującego przepisu prawa i poinformuje zgłaszającego o zajętym stanowisku. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana listem poleconym lub pocztą elektroniczną w zależności od sposobu złożenia reklamacji.

5. Skorzystanie z procedury reklamacyjnej jest dobrowolne i nie wyłącza ani nie ogranicza możliwości dochodzenia przez Uczestników roszczeń na drodze postępowania sądowego, przed właściwym sądem powszechnym.

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 16 października 2021 r. i obowiązuje do 25 października 2021 r.

2. Konkurs odbywający się na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie nie jest sponsorowany, prowadzony, administrowany oraz związany z serwisem Instagram w żaden sposób. Każdy uczestnik Konkursu zwalnia serwis Instagram z odpowiedzialności. Uczestnik biorąc udział w Konkursie wyraża zgodę na dostarczenie informacji Organizatorowi Konkursu, będą one wykorzystane tylko i wyłącznie w związku z wydaniem nagrody.

3. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inna formą przewidzianą w Ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U.2009.2001.1540 z późniejszymi zmianami).

4. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.

5. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.

6. Regulamin Konkursu dostępny jest na oficjalnej stronie Organizatora: http://slavica.eu/pl/

 

 


Pobierz plik PDF

 

 

 

 

 

 

 

Dane kontaktowe

 

Adres

SLAVICA
ul. Paprotna 3
51-117 Wrocław

tel. 605 617 852

KONTAKT

marketing@slavica.eu

tel. +48 727 410 027

Wyślij wiadomość

Masz pytania ?
Napisz do nas...

© 2024 SLAVICA Sp. z o.o. | Wykonanie: TOMART